VafabMiljö stoppar slöseriet i sitt projekt


När VafabMiljö skulle starta sitt största projekt på länge insåg ansvarig projektledare Henrik Westman att de behövde ett projektstöd för att lyckas med detta viktiga projekt.

Efter att ha utvärderat olika lösningar på marknaden har VafabMiljö valt att planera och dokumentera ombyggnationen av deras biogasanläggning i Avima.

”Anläggningen ska i sin helhet vara färdigbyggd och redo för provdrift vid halvårsskiftet 2020. Men vissa delar, bl.a. den nya förbehandlingen, kommer att tas i drift tidigare än så. Gemensamt för samtliga delprojekt är dock att all dokument-/filhantering såväl för interna som externa projektdeltagare sker via Avima.” – säger Henrik Westman, projektledare på VafabMiljö.

Utmaning: Hur skapar vi en neutral plattform för samarbete?
När många olika parter och leverantörer skulle arbeta i samma projekt uppstod ofta diskussioner kring överblick, spårbarhet och versionshantering av dokument. 

Efter att beslutet togs att VafabMiljö skulle bygga om sin biogasanläggning kontrakterades många olika underleverantörer och externa projektdeltagare. Projektet saknade rätt stöd i form av en gemensam arbetsyta där alla involverade i projektet kunde samarbeta och ta del av relevant information. Risken fanns att viktig information skulle kunna försvinna under resans gång eller att saker inte skulle bli gjorda.

Hela om- och tillbyggnaden är i realiteten uppdelad i olika delprojekt, där vissa genomförs som konventionella total- eller utförandeentreprenader samtidigt som en stor del av projektet genomförs i partneringform med en utländsk generalentreprenör. 
- förklarar Henrik Westman.

Lösning: Transparens som skapar resultat
Under 2018 valde VafabMiljö Avimas plattform för att skapa struktur och överblick kring dokument och projektaktiviteter. Webforum används som en gemensam arbetsyta där alla projektmedlemmar har tillgång till den visuella tidslinjen och ser vad som blivit gjort och vad som ska göras.

”Avima är ett oerhört viktigt och värdefullt verktyg för ett effektivt samarbete i projektet. Framförallt när det kommer till de delar som genomförs i samverkan där vi gemensamt (beställare och entreprenör) planerar och projekterar det kommande genomförandet.” 
-Henrik Westman

Resultat: Färre misstag och smidigare samarbete
Genom att använda Avima lyckades VafabMiljö effektivisera sitt samarbete, uppnå transparens och få alla i projektet att bli mer delaktiga. Med stöd av Avima kunde alla projekmedlemmar ta del av relevant information och få en tydligare bild av hur projektet går.

”Tack vare Avima slipper vi nu mejla olika versioner av handlingar och ritningar till varandra. Istället kan vi arbeta med samma fil och på ett enkelt sätt, tack vare funktionerna i Avima, hålla koll på versionshistorik, vilka handlingar som har arbetsstatus och vilka som har status fastställda/godkända m.m.” – Henrik Westman